O nama

Osnovnu delatnost apoteke predstavlja farmaceutska zdravstvena delatnost koja obuhvata: promociju zdravlja, prevenciju bolesti, praćenje interakcija i neželjenih dejstava lekova, snabdevanje stanovništva lekovima, medicinskim sredstvima i drugim proizvodima značajnim za zdravlje ljudi i poboljšanje i održavanje kvaliteta života; pružanje usluga i davanje saveta i uputstva o pravilnoj upotrebi lekova i ostalih proizvoda i davanje saveta i uputstva o mogućim neželjenim efektima i interakcijama lekova.

Apoteka „Beograd“ sa sto devetnaest (119) apoteka u svom sastavu, od kojih su dve privremeno zatvorene (Čukarička padina i Kosmaj), pokriva sve beogradske opštine. Apoteka, kao osnovna jedinica u oblasti farmaceutske delatnosti, je deo primarne zdravstvene zaštite stanovništva i vrši snabdevanje građana lekovima koji se izdaju na recept, kao i medicinskim sredstvima, lekovima koji se prodaju bez recepta, biljnim i dijetetskim proizvodima, i ostalim proizvodima za unapređenje zdravlja. Magistralna izrada lekova predstavlja specifičnu uslugu koja zadovoljava individualne potrebe pacijenta, i kao važan segment rada obavlja se u većini Apoteka „Beograd“.

Uvodna reč

Apoteka „Beograd” kao najveći sistem u primarnoj zdravstvenoj zaštiti od 119 apoteka, 3 galenske laboratorije i 891 zaposlenih, je donela odluku da uspostavi, implementira, dokumentuje i održava integrisani sistem menadžmenta (IMS) i kontinuirano poboljšava sve radne procese u cilju unapređenja performansi, odnosno efikasnosti i efektivnosti sistema. Sve ovo se sprovodi u skladu sa zahtevima standarda, kao i zakonskih propisa iz oblasti farmacije, finansijskog poslovanja i radnih odnosa. Trajno opredeljenje je stalno praćenje i zadovoljavanje potreba i očekivanja korisnika usluga, uz tržišno poslovanje kao preduslov jačanja unutrašnje organizacije. Ističem da zaposleni Apoteke „Beograd” imaju viziju i mogu aktivirati svoje potencijale u individualnom i timskom radu. Naši potencijali su pažljivim tretiranjem postali ljudski resursi koji su samoobnovljivi i mogu se razvijati, a ulaganje u njih je najisplativije. Upravljanje ljudskim resursima podrazumeva organizacionu kulturu, obezbeđivanje kvaliteta i razvoj partnerstva.

Polazne osnove za top menadžment Apoteke „Beograd” pri definisanju misije i vizije podrazumevaju da liderstvo u modernom poslovanju znači vođenje ljudi u organizaciji na način da se afirmiše kreativnost, jasnija vizija budućnosti i pravca kretanja, da se stvara radna klima u kojoj su nove ideje više nego dobrodošle, kao i stalna težnja da se zaposleni inspirišu u pravcu poslovne izvrsnosti, a u cilju dobrobiti korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

Apoteka „Beograd” definisala je svoju misiju, viziju i politiku integrisanog sistema menadžmenta i saglasno tome razvila strategiju za ostvarivanje opštih ciljeva koji proističu iz usvojenih strateških dokumenata. Politika IMS obuhvata elemente politike kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Rukovodstvo Apoteke „Beograd” definiše politiku IMS kao sredstvo za vođenje organizacije u cilju poboljšanja performansi.

Profesionalna etika zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi Apoteka „Beograd” zahteva visok stepen profesionalne i moralne odgovornosti. Menadžeri 21. veka moraju upravljati pomoću vrednosti jer će samo tako svoju organizaciju usmeriti ka ljudima i njihovom okruženju sa znanjem da će ta raspodela poverenja ispostaviti očekivan dobar ishod. Temelj na kome zdravstvena ustanova-apoteka treba da gradi svoje poslovanje su svakako etičke vrednosti i načela. Sticanjem znanja o kompleksnosti etike i prihvatanjem modela poslovanja sa etičkom komponentom, dostiže se cilj da se Apoteka „Beograd” potpuno definiše kao društveno odgovorna i predana ljudima i okruženju.

Zdravstvena ustanova je uspešna kada se zadovolje brojni faktori koji imaju značajnu ulogu, od suštinske, a ne verbalne tržišne orijentacije, fleksibilnosti organizacije i osetljivosti na brojne promene do poboljšanja profesionalnosti u obavljanju i unapređivanju farmaceutske zdravstvene usluge i svih drugih aktivnosti, te tako obezbeđivanjem stabilnog i efikasnog načina poslovanja.

Spec. farm. spec. menadž. 

Jasminka Bjeletić

Društvena odgovornost

U okviru sprovođenja politike društvene odgovornosti Apoteka „Beograd“ je definisala 4 segmenta društvene odgovornosti:

U okviru politike društvene odgovornosti, unapređivanja i promocije zdravlja i prevencije bolesti, značajno je napomenuti da Apoteka „Beograd“ aktivno učestvuje u raznim akcijama koje se odnose na primarnu zdravstvenu zaštitu: učešćem na bazarima zdravlja, obeležavanjem značajnih datuma iz kalendara javnog zdravlja, promocijom zdravog načina života izvan svojih apoteka i davanjem aktuelnih i stručnih saveta. Na ovaj način Apoteka Beograd“ utiče na podizanje kvaliteta života svih naših  sugrađana.

Apoteka „Beograd” u prvi plan stavlja potrebe pacijenata i sugrađana čime se definiše mreža apoteka, organizacija poslovanja, asortiman i bolja komunikacija. Apoteka „Beograd“ organizuje brojne akcije sa ciljem podizanja svesti stanovništva o važnosti brige o sopstvenom zdravlju i prevenciji bolesti.  Kontinuirano informiše  građane o lekovima putem Centra za informacije o lekovima.

Sprovođenjem politike društvene odgovornosti, a prema standardima Evropske unije, Apoteka „Beograd“ je dala pun doprinos u ostvarivanju prava invalidnih osoba na farmaceutsku zdravstvenu zaštitu.

U apotekama „Njegoš“ i „Miloš Mladenović”  rade farmaceuti obučeni u školi Znakovnog jezika za pružanje prilagođenih  farmaceutskih usluga osobama sa posebnim potrebama. Apoteka „Prvi maj“ je specijalizovana za pružanje odgovarajućih  farmaceutskih usluga pacijentima sa oštećenim vidom.  Prilagođavanje usluge za ove pacijente ogleda se u izradi  nalepnica sa Brajevom azbukom za prepoznavanje magistralno  izrađenog leka i uputstva sa primenom terapije, implementiranja posebnih svetlosnih oznaka u apoteci, gumirane staze za  usmeravanje pri hodu, besplatnog telefona, pomagala sa zvučnim očitavanjem vrednosti, koji će olakšavati pružanje usluge osobama sa oštećenim vidom.

Na osnovu zahteva standarda o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu izvršene su sve zakonske obaveze za ispitivanje radne sredine, opreme za rad, elektroinstalacija, emisije štetnih gasova i vanrednih situacija. Rezultati svih izvršenih ispitivanja pokazuju usklađenost sa zakonskim propisima. 

Briga o zaposlenima jedan je od najvažnijih aspekata našeg društveno odgovornog poslovanja, jer motivacija zaposlenih, njihovo zadovoljstvo, usavršavanje i razvoj predstavlja kako lični, tako i kompanijski napredak. U okviru Ustanove radi psiholog, te postoji poseban osvrt na motivaciju, razvoj i karijerno vođenje zaposlenih u skladu sa njihovim ličnim kompetencijama i performansama. Apoteka „Beograd“ se trudi da obezbedi najbolje moguće uslove rada uključujući poštovanje ljudskih prava, ravnopravni tretman zaposlenih, zaštitu na radu, zdravstvenu zaštitu, adekvatnu edukaciju svim svojim radnicima.

Apoteka „Beograd“, koju odlikuje visoka društvena odgovornost, jedna je od prvih zdravstvenih Ustanova koja je u okviru brige o zaštiti životne sredine u potpunosti rešila problem opasnog i neopasnog otpada. 

U Apoteci Beograd“ se upravlja farmaceutskim otpadom od 2005 godine,  kada je počelo njegovo  sakupljanje, sortiranje i skladištenje do predaje ovlašćenom pravnom licu.

Apoteka „Beograd“ je učesnik brojnih humanitarnih akcija i donacija.  2015. godine potpisala je ugovor sa humanitarnom organizacijom „Dečje srce“. 

U okviru predmetnog  projekta osobe ometene u razvoju štampaju kese koje se koriste u 95 apoteka za pakovanje lekova. Dobrovoljni prilog koji se daje za svaku kesu se prosleđuje oragnizaciji  „Dečje srce“. 

Predstavnici Apotekarske ustanove Beograd obišli su istureno odeljenje Medicinske škole u Lepini, kako bi učenicima uručili rančeve i školski pribor, nakon čega su posetili i Kliničko-bolnički centar u Gračanici.
„Meni i mojim saradnicima je posebno zadovoljstvo što smo mogli da dođemo, da posetimo đake koji su bili naši gosti i obišli apoteke Beograd, videli su kako se izrađuju galenski lekovi. Mi smo uvek spremni da pomognemo, naša saradnička kuća ‘Galenika farmacija’ omogućila je donaciju u vidu školskog pribora, rančeva, to je prva pomoć za učenike ove škole da nastave svoju edukaciju, da otpočnu kao srednjoškolci novi radni vek, jer oni su već na tom putu. Da sutra budu građani koji će zdravstvenu zaštitu na Kosovu održati, s obzirom da je jako prestižno biti zdravstveni radnik. Želimo da im pomognemo, da ugostimo i druge đake koji nisu bili, uvek smo tu za vas, da se oslonite na Beograd, smatram da ta povezanost nikada ne sme da prestane“, rekla je Jasminka Bjeletić, direktorka Apoteke Beograd.

„Dragi gosti prijatelji naše škole, u ime naših profesora a pre svega nas učenika Medicinske škole opredeljenih da im budući poziv bude farmacija najtoplije Vam zahvaljujem pre svega na poseti i poklonima. U danima koji nisu za nas ovde ni malo laki, gde su svi školski dani upleteni u razna iskušenja Vaša poseta uliva nam snagu, nadu i potvrdu da smo na pravom putu i da imamo prijatelje koji veruju u nas. Hvala Vam još jednom na ovim momentima, hvala na brizi i obećavamo i našim profesorima, roditeljima i Vama da vas nikada nećemo razočarati.“

Bideo možete pogledati na našem YouTube kanalu: Poseta Gračanici