Apoteka Beograd
NASLOVNA » Nabavke

Tenderi velike vrednosti: dobra

Страна 8 od 74

11. mart 2020.

Медицинско техничка помагала, игле за пен шприц, по партијама, ЈН бр. 02/20

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=238425&idp=238422&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

24. februar 2020.

Медицинско техничка помагала која се издају на терет РФЗО (потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу), по партијама, ЈН бр. 01/20

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=237139&idp=237138&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

24. februar 2020.

Медицинско техничка помагала која се издају на терет РФЗО (потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу), по партијама, ЈН бр. 01/20

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=237140&idp=237138&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

21. februar 2020.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=236984&idp=211426&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

20. februar 2020.

Медицинско-техничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 04/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=236812&idp=211426&vz=2


ПРЕУЗМИТЕ

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Apoteka Beograd