Liderstvo

Liderstvo

Na čelu svake uspešne organizacije nalazi se dobar lider. Lider je osoba koja je orijentisana ka budućnosti i stvaranju vizije. Lideri definišu misiju i viziju organizacije i predvode ljude u organizaciji, pokazujući im koji je zajednički put koji vodi ka uspehu i kojim putem treba organizacija da se kreće i da se razvija. Liderstvo u modernom poslovanju podrazumeva podsticanje kreativnosti kod zaposlenih i stvaranje radne atmosfere u kojoj su nove ideje više nego dobrodošle i u kojoj se zaposleni inspirišu u pravcu poslovne izvrsnosti, a u cilju dobrobiti korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

Lideri se stvaraju i taj proces zahteva njihovo puno angažovanje i kontinuiran rad i učenje. Uspešni lideri Politiku Integrisanog menadžment sistema (IMS) koja je definisana kao sredstvo za vođenje organizacije, permanentno usklađuju sa novim izazovima i savremenim trendovima poslovanja u cilju stalnog poboljšanja performansi sistema, čime se trasiraju putevi vizije liderstva. Razvojem liderstva približavamo se svetskim standardima koji podrazumevaju krupne transformacione promene.

„Lideri su tvorci od ideje do konačne realizacije.“

Veliki su izazovi u motivisanju zaposlenih ka postizanju rezultata, u uslovima narasle tržišne konkurencije, odnosno, kada se zna da je privatizacijom prestao monopolski položaj državne zdravstvene ustanove, kada se samo izuzetnim zalaganjem i kvalitetom mogu postići željeni rezultati i kada je potrebno da lider svojim primerom i autoritetom stručnosti, povede tim napred.

Ako mladi prepoznaju sigurnost organizacije i iskažu želju da budu deo kolektiva gde će dati novu snagu, onda su realna očekivanja za novim i većim postignućima. Dakle, uloga lidera da osnaži i ohrabri mlade i privuče ih u svoju organizaciju, predstavlja poseban izazov. Apoteka „Beograd“ je novim zapošljavanjem ispunila preduslov za dalji napredak. Saradnici se stvaraju pažljivim odabirom, uz stalno prepoznavanje novih potencijala. 

Odnos sa zainteresovanim stranama

Apoteka „Beograd“ poklanja pažnju i neguje dobar partnerski odnos sa svim zainteresovanim stranama. U saradnji sa svim zainteresovanim stranama Apoteka „Beograd“ se trudi da ostvari partnerske odnose na obostrano zadovoljstvo i u cilju poboljšanja poslovnih performansi. Profesionalna komunikacija sa poslovnim partnerima kroz dobru informisanost i definisane dogovore o međusobnoj saradnji čija se realizacija prati, Apoteci „Beograd“ omogućava da upravlja rizikom na pravi način. Dobar nivo saradnje sa dugogodišnjim dobavljačima i uzajamna podrška obezbeđuju preduslove za sigurno snabdevanje građana lekovima i medicinskim sredstvima, što je osnovna delatnost Apoteke „Beograd“.

Zvaničan poseban izveštaj dostavljen osnivaču Gradu Beogradu kao zainteresovanoj strani

Zvaničan poseban izveštaj dostavljen osnivaču Gradu Beogradu kao zainteresovanoj strani (2019-2020)

Podsticanje izvrsnosti kod zaposlenih

Menadžment ustanove redovnim radnim posetama organizacionim jedinicama ima mogućnost da sagleda sveukupnu situaciju u kolektivu, a kako bi se na brz i siguran način došlo do potrebnih informacija.
Direktor sa menadžmentom posvećuje posebnu pažnju projektovanju novih modela za poboljšanje uslova rada, u skladu sa tekućim mogućnostima i zahtevima zakonske regulative, a u cilju podsticanja izvrsnosti zaposlenih kroz zadovoljenje njihovih potreba.
Razvijaju se potrebna znanja, sposobnosti i veštine kroz nagrađivanje u skladu sa ostvarenim rezultatima i pokazanim kompetencijama u radu, što doprinosi razvoju karijere zaposlenih.