Скочи на садржај

О нама

Апотека „Београд“ са својим апотекама и галенским лабораторијама у саставу установе, покрива све београдске општине. 

Апотека, као основна јединица у области апотекарске делатности, је део примарне здравствене заштите становништва и врши снабдевање грађана лековима, медицинским средствима, другим производима за унапређење и очување здравља, као и предметима опште употребе. Израда магистралних лекова представља специфичну услугу која задовољава индивидуалне потребе пацијента и као важан сегмент рада обавља се у већини апотека у саставу Апотеке „Београд“. 

У апотекама се спроводе превентивне мере за очување, заштиту и унапређење здравља становништва, односно промоција здравља, превенција болести и здравствено васпитање.  Издавање лекова и медицинских средстава се врши уз давање савета о њиховој примени, правилној употреби, начину чувања и року употребе, нежељеним реакцијама и интеракцијама, као и о правилном одлагању. Указује се на могућности терапијског дуплирања примене лекова, прате се исходи терапије у циљу оптимизације терапије и побољшања исхода лечења, праћењем одређених параметара. Континуирано се ради на унапређивању фармакотерапијских мера и поступака у рационалној примени лекова и медицинских средстава, уз пружање информација општој и стручној јавности. 

Израда галенских лекова у галенским лабораторијама се заснива на принципима Добре праксе у изради галенских лекова, уз стални рад на унапређењима процеса.  Лабораторија за испитивање и контролу обезбеђује континуирану контролу сировина, као и контролу сваке серије галенских лекова.  Преко 45 година галенске израде у Апотеци „Београд“ донело је преко 300 различитих врста галенских лекова. Садашњи производни програм обухвата око 150 галенских лекова и осталих производа, који се могу купити у свим апотекама које пoсолују у саставу Апотеке „Београд“.

Друштвена одговорност

У оквиру спровођења политике друштвене одговорности Апотека „Београд“ је дефинисала четири сегмента друштвене одговорности:

У оквиру политике друштвене одговорности, унапређивања и промоције здравља и превенције болести, значајно је напоменути да Апотека „Београд“ активно учествује у разним акцијама које се односе на примарну здравствену заштиту: учешћем на базарима здравља, обележавањем значајних датума из календара јавног здравља, промоцијом здравог начина живота изван својих апотека и давањем актуелних и стручних савета. На овај начин Апотека „Београд“ утиче на подизање квалитета живота свих наших суграђана.

Апотека „Београд” у први план ставља потребе пацијената и суграђана чиме се дефинише мрежа апотека, организација пословања, асортиман и боља комуникација. Апотека „Београд“ организује бројне акције са циљем подизања свести становништва о важности бриге о сопственом здрављу и превенцији болести. Континуирано информише грађане о лековима путем Центра за информације о лековима.

Спровођењем политике друштвене одговорности, дат је пун допринос у остваривању права особа са посебним потребама на фармацеутску здравствену заштиту. У апотекама „Његош“ и „Милош Младеновић” раде фармацеути обучени у школи знаковног језика за пружање прилагођених фармацеутских услуга особама са посебним потребама. Апотека „Први мај“ је специјализована за пружање одговарајућих фармацеутских услуга пацијентима са оштећеним видом. Прилагођавање услуге за ове пацијенте огледа се у изради налепница са Брајевом азбуком за препознавање магистрално израђеног лека и упутства са применом терапије, имплементирања посебних светлосних ознака у апотеци, гумиране стазе за усмеравање при ходу, бесплатног телефона, помагала са звучним очитавањем вредности, који ће олакшавати пружање услуге особама са оштећеним видом.

На основу захтева стандарда о заштити здравља и безбедности на раду извршене су све законске обавезе за испитивање радне средине, опреме за рад, електроинсталација, емисије штетних гасова и ванредних ситуација. Резултати свих извршених испитивања показују усклађеност са законским прописима.

Брига о запосленима један је од најважнијих аспеката нашег друштвено одговорног пословања, јер мотивација запослених, њихово задовољство, усавршавање и развој представља како лични, тако и компанијски напредак. У оквиру Установе ради психолог, те постоји посебан осврт на мотивацију, развој и каријерно вођење запослених у складу са њиховим личним компетенцијама и перформансама. Апотека „Београд“ се труди да обезбеди најбоље могуће услове рада укључујући поштовање људских права, равноправни третман запослених, заштиту на раду, здравствену заштиту, адекватну едукацију свим својим радницима.

Апотека „Београд“, коју одликује висока друштвена одговорност, једна је од првих здравствених Установа која је у оквиру бриге о заштити животне средине у потпуности решила проблем опасног и неопасног отпада. У Апотеци „Београд“ се управља фармацеутским отпадом од 2005. године, када је почело сакупљање, сортирање и складиштење до предаје овлашћеном оператеру.

Континуирано се ради на програмима заштите животне средине који обухватају рационализацију потрошње струје и воде, рециклажу папира, картона, тонера, електричног и електронског отпада.

Апотека „Београд“ је учесник бројних хуманитарних акција и донација. 2015. године потписала је уговор са хуманитарном организацијом „Дечје срце“. У оквиру овог пројекта особе са посебним потребама штампају кесе које се користе у нашим апотекама за паковање производа који се стављају у промет. Добровољни прилог који се даје за сваку кесу се прослеђује организацији „Дечје срце“.