Скочи на садржај

Запослени у Апотекарској установи Апотека „Београд“ као приоритет у раду имају добробит и очување здравља пацијената квалитетом услуге и производа, уз постизање задовољства пацијената/корисника и свих заинтересованих страна.

Као запослени установе која је од великог значаја за друштво у целини, својим знањем и професионалношћу трасирају нове путеве ка остварењу визије лидерства.

Успешна установа је понос, задовољство и обавеза свих запослених.

Наш мото је: спој традиције и модерног кроз знање и квалитет!

 

ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМА

Политика интегрисаног менаџмент система (ИМС) дефинисана је на начелима поштовања законских прописа и захтева стандарда, као средство за вођење организације у циљу побољшања перформанси свих пословних процеса. Политика ИМС обухвата елементе политике квалитета, животне средине и безбедности и здравља на раду, и спроводи се кроз:

 • Компетентност и посвећеност менаџмента квалитету производа и услуга, иновативности пројеката и профитабилности пословања
 • Континуиране активности у апотеци на промоцији здравља и превенцији болести
 • Одговорно снабдевање становништва и здравствених установа лековима, медицинским средствима и другим производима за унапређење и очување здравља
 • Препознатљивост бренда Апотеке „Београд” и позиционирање као лидера у фармацеутској здравственој заштити
 • Израду и развој магистралних лекова/препарата у апотекама у складу са принципима Добре апотекарске праксе (ДАП), према индивидуалној терапији прописаној од стране лекара
 • Израду и развој галенских лекова/препарата у галенским лабораторијама у складу са принципима Добре праксе у изради галенских лекова, у складу са потребама и захтевима корисника, оснивача и тржишта
 • Испитивање и контролу сировина и производа у акредитованој Лабораторији за испитивање и контролу Апотеке „Београд“ за сопствене потребе, као и за потребе екстерних корисника
 • Стручност, мотивисаност и подстицање иницијативе запослених уз развој културе тимског рада
 • Остваривање ефикасне комуникације на свим нивоима
 • Едукације запослених као услов сталног стручног напредовања
 • Безбедан системски софтвер и хардвер којим се постиже несметано одвијање и унапређење свих пословних процеса
 • Усклађивање пословних процеса којима се омогућава стабилност финансијског пословања Апотеке „Београд“
 • Превентивно деловање у циљу спречавања загађења и стално унапређење система менаџмента животном средином
 • Штедњу ресурса и енергије, као и континуиран рад на смањењу свих негативних утицаја на животну средину
 • Вредновање и праћење постигнутих резултата, уз дефинисање могућих ризика, ради савременог и ефикасног управљања организацијом
 • Примену мера БЗР у функцији спречавања повреда на раду и професионалних обољења.
 • Менаџмент ризиком у свим сегментима пословања узимајући у обзир све заинтересоване стране

Деловањем у оквиру Политике ИМС-а омогућава се остваривање постављених ОПШТИХ ЦИЉЕВА ИНТЕГРИСАНОГ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМА:

 • Усаглашеност са законом
 • Континуирано унапређење квалитета галенских лекова и производа, као и фармацеутске здравствене услуге, а у циљу постизања задовољства пацијената /корисника
 • Постизање задовољства запослених и свих заинтересованих страна
 • Одржавање финансијске стабилности Апотеке „Београд“
 • Заштита животне средине
 • Примена мера БЗР уз побољшање радних услова