Skoči na sadržaj

Zaposleni u Apotekarskoj ustanovi Apoteka „Beograd“ kao prioritet u radu imaju dobrobit i očuvanje zdravlja pacijenata kvalitetom usluge i proizvoda, uz postizanje zadovoljstva pacijenata/korisnika i svih zainteresovanih strana.

Kao zaposleni ustanove koja je od velikog značaja za društvo u celini, svojim znanjem i profesionalnošću trasiraju nove puteve ka ostvarenju vizije liderstva.

Uspešna ustanova je ponos, zadovoljstvo i obaveza svih zaposlenih.

Naš moto je: spoj tradicije i modernog kroz znanje i kvalitet!

 

POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA

Politika integrisanog menadžment sistema (IMS) definisana je na načelima poštovanja zakonskih propisa i zahteva standarda, kao sredstvo za vođenje organizacije u cilju poboljšanja performansi svih poslovnih procesa. Politika IMS obuhvata elemente politike kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, i sprovodi se kroz:

 • Kompetentnost i posvećenost menadžmenta kvalitetu proizvoda i usluga, inovativnosti projekata i profitabilnosti poslovanja
 • Kontinuirane aktivnosti u apoteci na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
 • Odgovorno snabdevanje stanovništva i zdravstvenih ustanova lekovima, medicinskim sredstvima i drugim proizvodima za unapređenje i očuvanje zdravlja
 • Prepoznatljivost brenda Apoteke „Beograd” i pozicioniranje kao lidera u farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti
 • Izradu i razvoj magistralnih lekova/preparata u apotekama u skladu sa principima Dobre apotekarske prakse (DAP), prema individualnoj terapiji propisanoj od strane lekara
 • Izradu i razvoj galenskih lekova/preparata u galenskim laboratorijama u skladu sa principima Dobre prakse u izradi galenskih lekova, u skladu sa potrebama i zahtevima korisnika, osnivača i tržišta
 • Ispitivanje i kontrolu sirovina i proizvoda u akreditovanoj Laboratoriji za ispitivanje i kontrolu Apoteke „Beograd“ za sopstvene potrebe, kao i za potrebe eksternih korisnika
 • Stručnost, motivisanost i podsticanje inicijative zaposlenih uz razvoj kulture timskog rada
 • Ostvarivanje efikasne komunikacije na svim nivoima
 • Edukacije zaposlenih kao uslov stalnog stručnog napredovanja
 • Bezbedan sistemski softver i hardver kojim se postiže nesmetano odvijanje i unapređenje svih poslovnih procesa
 • Usklađivanje poslovnih procesa kojima se omogućava stabilnost finansijskog poslovanja Apoteke „Beograd“
 • Preventivno delovanje u cilju sprečavanja zagađenja i stalno unapređenje sistema menadžmenta životnom sredinom
 • Štednju resursa i energije, kao i kontinuiran rad na smanjenju svih negativnih uticaja na životnu sredinu
 • Vrednovanje i praćenje postignutih rezultata, uz definisanje mogućih rizika, radi savremenog i efikasnog upravljanja organizacijom
 • Primenu mera BZR u funkciji sprečavanja povreda na radu i profesionalnih oboljenja.
 • Menadžment rizikom u svim segmentima poslovanja uzimajući u obzir sve zainteresovane strane

Delovanjem u okviru Politike IMS-a omogućava se ostvarivanje postavljenih OPŠTIH CILJEVA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA:

 • Usaglašenost sa zakonom
 • Kontinuirano unapređenje kvaliteta galenskih lekova i proizvoda, kao i farmaceutske zdravstvene usluge, a u cilju postizanja zadovoljstva pacijenata /korisnika
 • Postizanje zadovoljstva zaposlenih i svih zainteresovanih strana
 • Održavanje finansijske stabilnosti Apoteke „Beograd“
 • Zaštita životne sredine
 • Primena mera BZR uz poboljšanje radnih uslova