Skoči na sadržaj

Sektor za razvoj

Sektor za razvoj vrši sledeće aktivnosti: podrška radu apoteka – kroz razvojne projekte, razvoj novih  formulacija galenskih proizvoda, razvoj i uvođenje novih usluga, zdravstveno promotivne aktivnosti,  kao  i  razvoj  i  unapređenje  poslovanja  kroz  projekte  otvaranja  novih  i  rekonstrukcije  postojećih objekata. U okviru Sektora za razvoj Apoteke „Beograd“ radi Centar za informacije o lekovima,  Centar  za edukaciju i Služba poslova investicionog i tehničkog održavanja.

Centar za informacije o lekovima

Centar za informacije o lekovima pruža informacije građanima, apotekama, Ministarstvu  zdravlja,  Republičkom  fondu  za  zdravstveno  osiguranje,  zdravstvenim ustanovama  i  stručnoj  javnosti.  Informacije koje ovaj Centar daje odnose se na dejstvo lekova, pravilnu upotrebu lekova,  neželjene efekte lekova, interakcije lekova sa drugim lekovima ili hranom, savete za lečenje lakših  zdravstvenih tegoba, kao i informacije o deficitarnosti pojedinih lekova,  odnosno u kojoj apoteci je  moguće pronaći određeni lek. Preko ovog Centra ostvaruje se i saradnja Apoteke “Beograd” sa Nacionalnim centrom  za farmakovigilancu. 

Centar za edukaciju

Edukacija zaposlenih je redovna i planska, koncipirana prema potrebama  prakse i zahtevima kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike. Edukacija zdravstvenih radnika  sprovodi se interno kroz organizaciju stručnih sastanaka i akreditovanih stručnih predavanja, kao i  eksterno učešćem na stručnim i naučnim skupovima, seminarima, kursevima i drugim programima  kontinuirane edukacije.

Služba poslova investicionog i tehničkog održavanja

Služba poslova investicionog i tehničkog održavanja je neposredno i u svakodnevnom kontaktu sa  svim organizacionim jedinicama Apoteke „Beograd“ i radi na investicionom i tehničkom održavanju  objekata.