Skoči na sadržaj

O nama

Apoteka „Beograd“ sa svojim apotekama i galenskim laboratorijama u sastavu ustanove, pokriva sve beogradske opštine. 

Apoteka, kao osnovna jedinica u oblasti apotekarske delatnosti, je deo primarne zdravstvene zaštite stanovništva i vrši snabdevanje građana lekovima, medicinskim sredstvima, drugim proizvodima za unapređenje i očuvanje zdravlja, kao i predmetima opšte upotrebe. Izrada magistralnih lekova predstavlja specifičnu uslugu koja zadovoljava individualne potrebe pacijenta i kao važan segment rada obavlja se u većini apoteka u sastavu Apoteke „Beograd“. 

U apotekama se sprovode preventivne mere za očuvanje, zaštitu i unapređenje zdravlja stanovništva, odnosno promocija zdravlja, prevencija bolesti i zdravstveno vaspitanje.  Izdavanje lekova i medicinskih sredstava se vrši uz davanje saveta o njihovoj primeni, pravilnoj upotrebi, načinu čuvanja i roku upotrebe, neželjenim reakcijama i interakcijama, kao i o pravilnom odlaganju. Ukazuje se na mogućnosti terapijskog dupliranja primene lekova, prate se ishodi terapije u cilju optimizacije terapije i poboljšanja ishoda lečenja, praćenjem određenih parametara. Kontinuirano se radi na unapređivanju farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj primeni lekova i medicinskih sredstava, uz pružanje informacija opštoj i stručnoj javnosti. 

Izrada galenskih lekova u galenskim laboratorijama se zasniva na principima Dobre prakse u izradi galenskih lekova, uz stalni rad na unapređenjima procesa.  Laboratorija za ispitivanje i kontrolu obezbeđuje kontinuiranu kontrolu sirovina, kao i kontrolu svake serije galenskih lekova.  Preko 45 godina galenske izrade u Apoteci „Beograd“ donelo je preko 300 različitih vrsta galenskih lekova. Sadašnji proizvodni program obuhvata oko 150 galenskih lekova i ostalih proizvoda, koji se mogu kupiti u svim apotekama koje posoluju u sastavu Apoteke „Beograd“.

Društvena odgovornost

U okviru sprovođenja politike društvene odgovornosti Apoteka „Beograd“ je definisala četiri segmenta društvene odgovornosti:

U okviru politike društvene odgovornosti, unapređivanja i promocije zdravlja i prevencije bolesti, značajno je napomenuti da Apoteka „Beograd“ aktivno učestvuje u raznim akcijama koje se odnose na primarnu zdravstvenu zaštitu: učešćem na bazarima zdravlja, obeležavanjem značajnih datuma iz kalendara javnog zdravlja, promocijom zdravog načina života izvan svojih apoteka i davanjem aktuelnih i stručnih saveta. Na ovaj način Apoteka „Beograd“ utiče na podizanje kvaliteta života svih naših sugrađana.

Apoteka „Beograd” u prvi plan stavlja potrebe pacijenata i sugrađana čime se definiše mreža apoteka, organizacija poslovanja, asortiman i bolja komunikacija. Apoteka „Beograd“ organizuje brojne akcije sa ciljem podizanja svesti stanovništva o važnosti brige o sopstvenom zdravlju i prevenciji bolesti. Kontinuirano informiše građane o lekovima putem Centra za informacije o lekovima.

Sprovođenjem politike društvene odgovornosti, dat je pun doprinos u ostvarivanju prava osoba sa posebnim potrebama na farmaceutsku zdravstvenu zaštitu. U apotekama „Njegoš“ i „Miloš Mladenović” rade farmaceuti obučeni u školi znakovnog jezika za pružanje prilagođenih farmaceutskih usluga osobama sa posebnim potrebama. Apoteka „Prvi maj“ je specijalizovana za pružanje odgovarajućih farmaceutskih usluga pacijentima sa oštećenim vidom. Prilagođavanje usluge za ove pacijente ogleda se u izradi nalepnica sa Brajevom azbukom za prepoznavanje magistralno izrađenog leka i uputstva sa primenom terapije, implementiranja posebnih svetlosnih oznaka u apoteci, gumirane staze za usmeravanje pri hodu, besplatnog telefona, pomagala sa zvučnim očitavanjem vrednosti, koji će olakšavati pružanje usluge osobama sa oštećenim vidom.

Na osnovu zahteva standarda o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu izvršene su sve zakonske obaveze za ispitivanje radne sredine, opreme za rad, elektroinstalacija, emisije štetnih gasova i vanrednih situacija. Rezultati svih izvršenih ispitivanja pokazuju usklađenost sa zakonskim propisima.

Briga o zaposlenima jedan je od najvažnijih aspekata našeg društveno odgovornog poslovanja, jer motivacija zaposlenih, njihovo zadovoljstvo, usavršavanje i razvoj predstavlja kako lični, tako i kompanijski napredak. U okviru Ustanove radi psiholog, te postoji poseban osvrt na motivaciju, razvoj i karijerno vođenje zaposlenih u skladu sa njihovim ličnim kompetencijama i performansama. Apoteka „Beograd“ se trudi da obezbedi najbolje moguće uslove rada uključujući poštovanje ljudskih prava, ravnopravni tretman zaposlenih, zaštitu na radu, zdravstvenu zaštitu, adekvatnu edukaciju svim svojim radnicima.

Apoteka „Beograd“, koju odlikuje visoka društvena odgovornost, jedna je od prvih zdravstvenih Ustanova koja je u okviru brige o zaštiti životne sredine u potpunosti rešila problem opasnog i neopasnog otpada. U Apoteci „Beograd“ se upravlja farmaceutskim otpadom od 2005. godine, kada je počelo sakupljanje, sortiranje i skladištenje do predaje ovlašćenom operateru.

Kontinuirano se radi na programima zaštite životne sredine koji obuhvataju racionalizaciju potrošnje struje i vode, reciklažu papira, kartona, tonera, električnog i elektronskog otpada.

Apoteka „Beograd“ je učesnik brojnih humanitarnih akcija i donacija. 2015. godine potpisala je ugovor sa humanitarnom organizacijom „Dečje srce“. U okviru ovog projekta osobe sa posebnim potrebama štampaju kese koje se koriste u našim apotekama za pakovanje proizvoda koji se stavljaju u promet. Dobrovoljni prilog koji se daje za svaku kesu se prosleđuje organizaciji „Dečje srce“.